ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Thailand Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2015
โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว 2015
ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี

ณ ดรีมเวิล์ด ห้อง PAVILLION  HALL 2 ชั้น 2  รังสิต-นครนายก วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

ประธานจัดงาน สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์ นานาชาติ

 International Abacus and Mathematics Association (Thailand) หรือ I.A.M.A. (Thailand)

                           โดย ดร.จิตรา พีชะพัฒน์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบัน 072 จินตคณิตทุกสาขา

 

 
กำหนดการ

09.30 - 10.00 ลงทะเบียนด้านหน้าสวนสนุก Dream World
9.00 เข้าพื้นที่การแข่งขัน
10.30 - 10.45 เริ่มการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ชุดที่ 1 (3 นาที) และชุดที่ 2 (1 นาที) เมื่อหมดเวลาคณะกรรมการเก็บ ข้อสอบ  (กรณีคะแนนเสมอกันจะใช้คะแนนชุดที่ 2 ในการตัดสิน)
10.45 - 11.00 เริ่มการแข่งขันวัดระดับตาม Grade จินตคณิต (ข้อสอบ 1 ชุด 5 นาที)
11.00 - 11.30 เริ่มการแข่งขันคณิตศาสตร์   (15 นาที) เมื่อหมดเวลาคณะกรรมการเก็บข้อสอบ
11.30 - 11.45 สอบรอบครูผู้สอน  10 นาที ข้อสอบ บวก ลบ (2หลัก 5 บรรทัด) คูณ หาร ( เกรด 7)


พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย


13.00 สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด และรับประทานอาหารข้าวกล่อง ณ จุดที่เปิดบริการ
16.00 ประกาศผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว และ คณิตศาสตร์นานาชาติ หน้าห้องแข่งขัน

**หมายเหตุ การแข่งขันทุกประเภท กรณีคะแนนเสมอกันในขั้นสุดท้ายจะตัดสินโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นเกณฑ์ โดยอายุน้อยกว่าจะชนะอายุมากกว่า

 

ที่มาและความสำคัญในการแข่งขัน

สมาคม International Abacus and Mathematics Association (Thailand) หรือ I.A.M.A. (Thailand)โดย ดร.จิตรา พีชะพัฒน์ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ ประจำปี 2015 ที่กรุงโซลประเทศเกาหลี มีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน กว่า 10 ประเทศ อาทิเช่น  ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย
เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ จึงได้จัดงานแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยขึ้น และคัดเลือกผู้ชนะเลิศไปร่วมงานแข่งขันนานาชาติดังกล่าว

วัตถุประสงค์การแข่งขัน

 1. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาทักษะทางการคำนวณและพัฒนาสมอง
 2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปเข้าร่วมแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับเยาวชนนานาชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 3. เพื่อให้ครูได้ร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน


ระดับการแข่งขันคณิตคิดเร็ว :  แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
1.  ระดับอนุบาล
2.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
3.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3
4.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
ระดับการแข่งขันคณิตศาสตร์ :  แบ่งเป็น 6 ระดับ คือ
1   ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
3.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
4.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
5.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
6.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับการแข่งขันตาม Grade จินตคณิตที่เพิ่งเรียนจบล่าสุด

 1. Grade 1 รุ่นอนุบาล
 2. Grade 1 รุ่นประถม
 3. Grade 2 รุ่น อนุบาล
 4. Grade 2 รุ่นประถม
 5. Grade 3
 6. Grade 4
 7. Grade 5
 8. Grade 6
 9. Grade 7
 10. Grade 8
 11. Grade 9

ประมาณการผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : เยาวชนไทยกว่า 500 คน จากทั่วประเทศ      
                                             

ลักษณะข้อสอบคณิตคิดเร็ว
: จานวน 50-60 ข้อ สาหรับการบวกลบ และ60 ข้อ สาหรับการคิดเลขเร็ว ใช้เวลา 3 นาที กรณีมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้รอบตัดสิน 1 นาที

อุปกรณ์ที่ใช้สอบ : ปากกา

การแต่งกาย : สวมชุดงานแข่งขัน

ประกาศคะแนน :ผู้ชนะเลิศและผู้ที่ได้รับคะแนนสูงกว่าร้อยละ50 จะประกาศที่หน้าห้องแข่งขัน
และทาง website www.072jintakanit.com และ www.fashionisland.co.th

วันที่แข่งขัน: วันอาทิตย์ 15 มีนาคม 2558


วันเวลารับสมัคร : หมดเขตรับสมัคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่แข่งขัน ณ ดรีมเวิล์ด รังสิต-นครนายก ห้อง PAVILLION   HALL 2 ชั้น 2


ค่าสมัครสอบ : ค่าสมัคร 600 บาท รวมค่าอาหารกลางวันและบัตรเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ค่าสมัครแข่งขันคณิตศาสตร์ เพิ่ม 200 บาท


การชำระเงิน :โอนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบ/ช สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์ นานาชาติ
เลขที่บัญชี :383-2-54548-6
(กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ หมายเลข 02-0025072 หรือ email: jintakanit072@gmail.com
พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ในใบหลักฐานการชำระเงินด้วย เพื่อสะดวกในตรวจสอบ)

หลักฐานการสมัคร :
1. ใบสมัคร
2. สาเนาสูติบัตร หรือบัตรประชาชน
3. หลักฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เช่น สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียนที่บอกระดับชั้นที่กาลังศึกษาอยู่ หรือปกสมุดรายงานการศึกษาที่บอกระดับชั้นที่กาลังศึกษาอยู่)
4. หลักฐานการโอนเงิน

สามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ 2 ทาง

1.ทางไปรษณีย์
สมาคม I.A.M.A(Thailand)
99/99 ห้องเลขที่ 909 ชั้น 9 อาคารสานักงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
วงเล็บมุมซอง (สมัครแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว นานาชาติ)

2.ทาง e-mail : iama_thai@hotmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง (subject) ตามที่สมัครแข่งขัน

ผู้ประสานงานโครงการ : คุณอุดมลักษณ์ พีชะพัฒน์ โทร. 089-675-2772,
คุณธนา ประจาที่ โทร.02-193 -8148

การตัดสิน :
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันที่สิ้นสุด

Download เอกสารต่างๆ
-โครงการแข่งขัน คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว 2015
-กำหนดการแข่งขัน คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว 2015
-ใบสมัครการแข่งขัน คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว 2015
-ตัวอย่างข้อสอบการแข่งขันคณิตคิดเร็ว 2015
-เฉลยตัวอย่างข้อสอบการแข่งขันคณิตคิดเร็ว 2015
-ตัวอย่างข้อสอบวัดระดับตามเกรดจินตคณิต 2015
-เฉลยตัวอย่างข้อสอบวัดระดับตามเกรดจินตคณิต


 
 
สถาบัน 072 จินตคณิต ภายใต้การดูแลของบริษัท โฟกัส ฮิวแมนนิตี้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ 8/7  ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 26  แขวงพระโขนงเหนือ   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ 02-0025072,?089-6752772
E-mail : jintakanit072@gmail.com