การแข่งขันชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี

International Mathematics and Mental Arithmetic
Competition 2014
โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ
ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
กาหนดการการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557

ประธานจัดงาน สมาคม International Abacus and Mathematics
Association (Thailand)
โดย ดร.จิตรา พีชะพัฒน์

 
กำหนดการ

8.00 ลงทะเบียนและรับเสื้อ ณ จุดลงทะเบียน
9.00 เริ่มการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ชุดที่ 1 (3 นาที) และชุดที่ 2 (1 นาที) เมื่อหมดเวลาคณะกรรมการเก็บข้อสอบ
9.30 เริ่มการแข่งขันคณิตศาสตร์ (15 นาที) เมื่อหมดเวลาคณะกรรมการเก็บข้อสอบ
9.50 เสร็จสิ้นการแข่งขันคณิตศาสตร์
10.30 พิธีเปิด และมอบใบประกาศครูผู้นาทีมเข้าแข่งขัน 15 คนขึ้นไป
11.30 ประกาศผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
12.30 พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.30 ประกาศคะแนนคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย
14.30 เสร็จสิ้นการแข่งขัน

 

ที่มาและความสำคัญในการแข่งขัน

สมาคม International Abacus and Mathematics Association (Thailand)หรือ I.A.M.A. (Thailand)โดย ดร.จิตราพีชะพัฒน์ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ เป็นประจาทุกปี ซึ่งการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1975 โดยมีประเทศไต้หวันเป็นสานักงานใหญ่ในการประสานงานการแข่งขัน การแข่งขันส่วนใหญ่จะจัดขึ้นที่ประเทศไต้หวันเป็นหลัก

ต่อมาได้มีการหมุนเวียนให้ประเทศต่างๆเป็นเจ้าภาพ อาทิเช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อินเดีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย ภายใต้ชื่องาน “International Mathematics and Mental Arithmetic Competition” หรือ“ IMMAC ”
ในปี 2005 IMMAC 2005ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในปี 2010 IMMAC 2010ได้จัดขึ้น ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี
ชิงเหรียญรางวัลนายกรัฐมนตรี
ในปี 2014 IMMAC 2014 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์การแข่งขัน

1. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาทักษะทางการคานวณและพัฒนาสมอง
2. เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับเยาวชนนานาชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ระดับการแข่งขันคณิตคิดเร็ว : : แบ่งเป็น 9 ระดับ 18 ประเภท คือ

1. ระดับอนุบาล 2 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
2. ระดับอนุบาล 3 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
4. ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
5. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
6. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
7. ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
8. ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
9. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน

ระดับการแข่งขันคณิตศาสตร์ : : แบ่งเป็น 7 ระดับ 14 ประเภท คือ

1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
4. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
5. ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
6. ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน
7. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3 คน

รางวัลที่ได้รับ

? ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
? ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี สาหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ตามลาดับ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ประมาณการผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : เยาวชนไทย 1,000 คน และเยาวชนต่างชาติ 300 คน
                                             

ลักษณะข้อสอบคณิตคิดเร็ว
: จานวน 50-60 ข้อ สาหรับการบวกลบ และ60 ข้อ สาหรับการคิดเลขเร็ว ใช้เวลา 3 นาที กรณีมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้รอบตัดสิน 1 นาที

อุปกรณ์ที่ใช้สอบ : ปากกา

การแต่งกาย : สวมชุดงานแข่งขัน

ประกาศคะแนน :ผู้ชนะเลิศและผู้ที่ได้รับคะแนนสูงกว่าร้อยละ50 จะประกาศที่หน้าห้องแข่งขัน
และทาง website www.072jintakanit.com และwww.fashionisland.co.th

วันที่แข่งขัน: วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557


วันเวลารับสมัคร : หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 ธันวาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา


ค่าสมัครสอบ : สมัครแข่ง 1วิชา 400 บาท สมัครแข่ง 2 วิชา 600 บาท (รวมเสื้อที่ระลึก 1 ตัว)

การชำระเงิน :โอนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบ/ช สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์ นานาชาติ
เลขที่บัญชี :383-2-54548-6
(กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ หมายเลข 02-879-7099
พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ในใบหลักฐานการชำระเงินด้วย เพื่อสะดวกในตรวจสอบ)

หลักฐานการสมัคร :
1. ใบสมัคร
2. สาเนาสูติบัตร หรือบัตรประชาชน
3. หลักฐานการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 (เช่น สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียนที่บอกระดับชั้นที่กาลังศึกษาอยู่ หรือปกสมุดรายงานการศึกษาที่บอกระดับชั้นที่กาลังศึกษาอยู่)
4. หลักฐานการโอนเงิน

สามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ 2 ทาง

1.ทางไปรษณีย์
สมาคม I.A.M.A(Thailand)
99/99 ห้องเลขที่ 909 ชั้น 9 อาคารสานักงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
วงเล็บมุมซอง (สมัครแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว นานาชาติ)

2.ทาง e-mail : iama_thai@hotmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง (subject) ตามที่สมัครแข่งขัน

ผู้ประสานงานโครงการ : คุณอุดมลักษณ์ พีชะพัฒน์ โทร. 089-675-2772,
คุณธนา ประจาที่ โทร.02-193 -8148

การตัดสิน :
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันที่สิ้นสุด

Download เอกสารต่างๆ
-โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ
ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตร ี (IMMAC 2014)

-โครงการ Fashion Island Chinese-English Champion Cup 2014
-กำหนดการแข่งขัน IMMAC 2014

-กำหนดการแข่งขัน Fashion Island Chinese-English Champion Cup 2014
-ใบสมัครการแข่งขันคณิตศาสตร์และคิดเร็วนานาชาติ
-ใบสมัครการแข่งขัน Fashion Island Chinese-English Champion Cup 2014
-แผนที่  Fashion Island รามอินทรา
-ตัวอย่างข้อสอบการแข่งขันคณิตคิดเร็ว


 
 
สถาบัน 072 จินตคณิต ภายใต้การดูแลของบริษัท โฟกัส ฮิวแมนนิตี้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ 8/7  ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 26  แขวงพระโขนงเหนือ   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ 02-193 8148  ,083-547-4222
E-mail : jintakanit072@gmail.com